Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Gminnego w Miedznie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz.2572 ze zm.)
Statut Gminnego Przedszkola w Miedznie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jej działalność statutową i stanowiącą reprezentację rodziców ( prawnych opiekunów ) dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Miedznie.
2. Dyrektor ma prawo wglądu w uchwały Rady Rodziców.
3. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2
1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest współdziałanie z Dyrektorem, nauczycielami oraz innymi rodzicami dzieci w procesach: nauczania, opieki i wychowania.
2. Współdziałanie z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci i zaspokajania potrzeb dzieci.
3. Prezentowanie wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
4. Aktywne działania na rzecz rozwoju przedszkola.
5. Wspieranie organizacyjne i finansowe działań podejmowanych przez przedszkole

Rozdział III
Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

§ 3
1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Rada każdego oddziału powinna składać się z co najmniej trzech reprezentantów.
4. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący, którego kadencja trwa 1 rok, z możliwością jej przedłużenia.
5. Rada Rodziców składa się z : przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków.
6. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może się odbywać na zasadzie:
– indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady
– propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.
7. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
– złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców;
– odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
8. Decyzją Rady Rodziców na zebraniu ogólnym ustala się stałe uczestniczenie rad oddziałów w zebraniach Rady Rodziców oraz powołuje trzy osoby stanowiące komisję rewizyjną oraz członków.
9. Sprawy nieuregulowane regulaminem, dotyczące procedury wyboru , rozstrzygają rodzice na zebraniu ogólnym.

§ 4
1. Zebrania Rady zwołuje co najmniej 3 razy w roku szkolnym. Pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca października każdego roku szkolnego.
2. Zebranie Rady zwołuje przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rad Grup lub Dyrektora.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania członkowie Rady zawiadamiani są w sposób ustalony na pierwszym zebraniu.
4. Uchwały rady oraz Rad Grup podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy rodziców.
5. W zebraniu mogą brać udział, z głosem doradczym lub jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Radę.

Rozdział III
Kompetencje oraz zadania Rady, przewodniczącego, jej członków i komisji rewizyjnej

§ 5
1. Kompetencje rady określają przepisy ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz zapisy zawarte w statucie Przedszkola.
2. Rada Rodziców uchwala:
– regulamin swej działalności,
– plan działania i plan finansowy Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców opiniuje:
– plan pracy przedszkola oraz inne sprawy istotne dla przedszkola,
– program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu, opracowany w odpowiedzi na zalecenia powizytacyjne;
– projekt planu finansowego Przedszkola
– pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego ( na wniosek Dyrektora).
4. Rada Rodziców wnioskuje:
– do Rady Pedagogicznej, Dyrektora , organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny – w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedszkola;
– o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

§ 6
1. Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:
– bieżące kierowanie pracami Rady;
– reprezentowanie Rady i ogółu rodziców wobec Dyrektora;
– reprezentowanie Rady i ogółu rodziców na zewnątrz;
– przedstawianie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej
– opracowanie planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola;
– zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców;
– przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola oraz zapraszania go na każde zebranie

§ 7
1. Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy:
– sporządzanie harmonogramu zebrań i spotkań Rady;
– nadzór nad terminowością prac komisji , prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań oraz ich właściwe przechowywanie.

§ 8
1. Do zadań skarbnika należy:
– nadzór nad działalnością finansową Rady,
– diagnozowanie potrzeb finansowych Przedszkola.
§ 9
1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
– dokonywanie 2 razy w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców;
– składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców

§ 10
1. Wszyscy członkowie Rady Rodziców i Rad Grup wykonują swoją pracę społecznie.
2. W przypadku rezygnacji lub odwołania przewodniczącego Rady Rodziców, Rada wybiera inna osobę na wolne miejsce.
3. Rada dokumentuje swoje zebrania i uchwały w formie protokołu.
4. Protokół i uchwały podpisują: przewodniczący Rady i protokolant.
5. Raz w roku rada składa ogółowi rodziców Przedszkola ustne sprawozdanie ze swojej działalności.
6. Dokumentacja Rady przechowywana jest w Przedszkolu.

§ 11
1. Grupowa Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci grupy przedszkolnej wobec Dyrektora i innych organów Przedszkola.
2. Do zadań Rady Grupy należy w szczególności:
– aktywne uczestnictwo w życiu grupy przedszkolnej,
– wspieranie rodziców grupy,
– występowanie z wnioskami do Rady Rodziców.

Rozdział III
Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

§ 12
1. Fundusze rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
2. Wysokość minimalnej składki ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
3. Rodzice indywidualnie mogą zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
4. Źródłem funduszy mogą być również darowizny od osób fizycznych, osób prawnych oraz dochody z zabaw charytatywnych..
5. Fundusze są zbierane z przeznaczeniem na wspieranie realizacji celów statutowych Przedszkola.
6. Wpłatę darowizny, z określeniem kwoty i przeznaczeniem poświadcza się podpisem na liście zbiorczej.

§ 13
1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz obejmujący planowane przychody i wydatki.
2. Radę Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi, jakimi są darowizny rodziców.
3. Dyrektor, nauczyciele i rodzice mogą na piśmie wnioskować do Rady o wydatkowaniu pieniędzy na określony cel.

§ 14
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

§ 15
Regulamin niniejszy obowiązuje jako Regulamin Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Miedznie od dnia uchwalenia .

Data uchwalenia regulaminu : 21.01.2013 r.

Skip to content