Deklaracja dostępności WCAG

Gminne Przedszkole w Miedznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://przedszkole-miedzna.pl/

Data publikacji strony: 18.02.2013 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 01.09.2017 r.
 

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 13 listopada 2020 r. na podstawie samooceny opartej na treści standardu WCAG 2.1 oraz z wykorzystaniem darmowych walidatorów WCAG dostępnych online.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 13-11-2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej drogą elektroniczną na adres email:  miedznaprzedszkole@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres:

Gminne Przedszkole w Miedznie
Pl. Wolności 8
07-106 Miedzna

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do Gminnego Przedszkola w Miedznie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 z dnia 2019.05.08). Zapewnienie przedmiotowej dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie będzie możliwe w w/w terminie to jednostka niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy jednostka nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, to niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Postępowanie odwoławcze
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Informacja o dostępności architektonicznej Gminnego Przedszkola w Miedznie dla osób niepełnosprawnych
Gminne Przedszkole w Miedznie mieści się na I piętrze budynku znajdującego się pod adresem: 07-106 Miedzna, Pl. Wolności 8. Występującymi barierami są:

  1. Podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący jedynie na parter budynku.
  2. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
  3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie budynku jest możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

 

Skip to content