Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Gminnym przedszkolu w Miedznie w okresie przeciwdziałania COVID-19

 1. Dzieci mają być przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe, zaopatrzone w maseczkę i rękawiczki. Dorosłych obowiązuje dezynfekcja rąk płynem, który znajduje się przy wejściu.
 2. Rodzic może wejść z dzieckiem do szatni tylko w sytuacjach do tego niezbędnych.
 3. Na terenie przedszkola noszenie maseczek ochronnych przez pracowników nie jest nakazane, ale jest dozwolone. Decyzja należy do pracownika.
 4. Pracownica przedszkola odbiera dziecko od rodzica przy wejściu (w miarę możliwości) i mierzy mu temperaturę termometrem bezdotykowym. Rodzice nie mają wstępu do sal przedszkolnych.
 5. Nauczyciel obliguje rodzica do tego, by zadbał, aby dziecko nie przynosiło z domu żadnych zabawek ani zbędnych przedmiotów.
 6. Do Przedszkola przyjmowane są wyłącznie zdrowe dzieci, bez widocznych objawów chorobowych. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów w ciągu dnia zostanie ono odizolowane a rodzic będzie zobligowany do odebrania dziecka z przedszkola. Rodzic ma obowiązek pozostawać w kontakcie z nauczycielem. W razie wystąpienia objawów chorobowych, w przypadku braku kontaktu z rodzicem przedszkole zawiadamia SANEPID w Węgrowie
 7. Do pracy przychodzą wyłącznie zdrowi pracownicy, bez widocznych objawów chorobowych.
 8. Liczba dzieci w salach 23, 24 i 25 osób.
 9. Nauczyciel prowadzi zajęcia opiekuńcze w danej sali, do której są przypisane konkretne dzieci. Po godzinie 14 obowiązują grupy mieszane.
 10. Opiekunowie zwracają uwagę na to, aby dzieci utrzymywały w miarę możliwości między sobą dystans minimum 1,5 metra.
 11. Ograniczamy aktywność dzieci , podczas której dzieci musiałyby sobie podawać ręce, bądź się dotykać.
 12. Na placu zabaw może jednocześnie przebywać ograniczona liczba dzieci.
 13. Wyposażenie placu zajęć jest dezynfekowane po każdej grupie dzieci.
 14. Nauczyciele i opiekunowie zwracają szczególną uwagę na prawidłowe, dokładne mycie rąk przez dzieci: po przyjściu do przedszkola, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw, przed posiłkami.
 15. Sale wietrzymy co godzinę.
 16. Dokonujemy dezynfekcji stolików po każdym posiłku oraz po zabawie.
 17. Dokonujemy dezynfekcji toalety, włączników światła oraz zabawek na bieżąco.
 18. Dezynfekujemy poręcze oraz klamki dwa razy dziennie: rano i na koniec dnia.
 19. Pracownicy kuchni nie mają bezpośredniej styczności z dziećmi.
 20. Posiłki są odbierane z kuchni i wydawane dzieciom przez woźne oddziałowe.
 21. Naczynia po posiłku zostają dostarczone pod drzwi kuchenne, panie kucharki myją je w wyparzaczu.
Skip to content